facebook box
Język Language

Regulamin

Warunki ś›wiadczenia usł‚ug hostingowych
 
 
§ 1. Uruchomienie usługi
Uruchomienie usł‚ugi odbywa się™ w trybie natychmiastowym w przypadku zakupu serwerów WWW, czas rejestracji domeny trwa 24 godziny i może zostać wydł‚użony z przyczyn niezależnych od Omnicore. Zamawiają…c usł‚ugę™, Użytkownik oświadcza, że:
- Podane dane bilingowe są… zgodne z prawdą…. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Omnicore do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usł‚ugi dział‚ają…cej w trybie testowym lub peł‚nym, niezależnie od faktu dokonania opł‚aty za usł‚ugę. W takim wypadku wniesiona opł‚ata nie podlega zwrotowi. Dane podane przez użytkownika bą…dź nazwa wykupionej usługi nie mogą naruszać‡ w żaden sposób dóbr osób trzecich.
- Wyraża zgodę™ na przetwarzanie danych osobowych przez Omnicore w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą… się™ niezbę™dne do właś›ciwej realizacji usługi.
 
§ 2. Opłacenie usł‚ugi
W momencie otrzymania na rachunek bankowy od Użytkownika cał‚ej wpłaty za zakupioną… usł‚ugę™ Omnicore uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usł‚ugi na określony w ofercie okres i usł‚uga w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia opł‚aty przechodzi do realizacji. Czas trwania usługi odliczany jest od momentu uruchomienia usługi. Opłaty za usługę™ należy wpłacać‡ na rachunek bankowy podany w dziale "Pł‚atnoś›ci". Transakcje™ kartą… kredytową… i e-przelewem przeprowadzane są… za poś›rednictwem firmy Dotpay.pl w tytule przelewu należy wpisać‡ swój login łamane na Hosting(na przykład test/Hosting). Usł‚uga będzie ś›wiadczona użytkownikowi przez cał‚y okres, za jaki zgodnie z ofertą… wniesiona został‚a opłata.
 
§ 3. Przedł‚użanie czasu trwania usł‚ugi
W czasie 7 dni przed upł‚ywem czasu trwania usługi Omnicore prześ›le Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail przypomnienie o koniecznoś›ci wniesienia opł‚aty na kolejny okres rozliczeniowy. Użytkownik wnoszą…c opł‚atę™ zgodną… z ofertą… może przedł‚użyć‡ czas trwania usł‚ugi. Można tego dokonać‡ wpłacają…c należność‡ do portfela wirtualnego, a następnie przedł‚użyć‡ zamówienie poprzez zautomatyzowany system. Omnicore zobowiązuje się™ do zasilenia portfela wirtualnego w ciągu 2 dni roboczych od wpł‚ywu należności na rachunek bankowy. Wpł‚aty należy tytuł‚ować‡ loginem użytkownika ł‚amanym na Hosting(na przykł‚ad test/Hosting). Jeżeli wpłata nie dojdzie na konto bankowe przed upł‚ywem wygaśnięcia usługi nastą…pi jej wyłą…czenie. Użytkownik bę™dą…cy klientem biznesowym, pobierający z Omnicore faktury VAT zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy z miesię™cznym wyprzedzeniem chyba, że umowa terminowa zawarta z Omnicore mówi inaczej. Zobowiązanie to dotyczy kont www nie dotyczy domen internetowych. Za nabycie lub przedłużenie usługi o jeden miesą…c rozumie się umownie 30 dni, analogicznie do tego usł‚uga zakupiona na kilka miesię™cy to iloczyn wartoś›ci 30. W przypadku wyłą…czenia usł‚ugi z powodu braku uiszczenia opłaty w terminie Omnicore zastrzega sobie prawo do ponownego uruchomienia serwera w czasie do 12 godzin roboczych.
 
§ 4. Zaprzestanie świadczenia usługi
Omnicore zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usł‚ugi (a wię™c do definitywnego skasowania konta WWW i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy:
 
- Użytkownik zł‚amał postanowienia niniejszego regulaminu.
- Użytkownik po raz kolejny uruchomił usługę™ o podobnych parametrach pomimo braku wniesienia opł‚aty za analogiczną usł‚ugę™ wcześ›niej uruchomioną….
- Użytkownik podał‚ niepoprawne dane bilingowe.
- Gdy na koncie użytkownika znajdują… się™ materiał‚y ł‚amią…ce prawo polskie, obraźliwe, poniżające i sprzeczne z netykietą… internauty.
 
Omnicore zaprzestanie świadczenia usługi, gdy:
 
- Użytkownik zrezygnuje z usł‚ugi.
- Użytkownik doprowadzi do awarii usł‚ug na serwerze lub uniemożliwi sprawne ś›wiadczenie usł‚ug innym klientom.
- Gdy ś›wiadczenie usługi przestaje być‡ możliwe z przyczyn niezależnych od Omnicore.
- Użytkownik nie dokona wpł‚aty w terminie ustalonym w regulaminie.
 
 
§ 5. Postanowienia Omnicore
Omnicore doł‚oży wszelkich starań„, aby usł‚uga była ś›wiadczona w sposób stał‚y nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Omnicore nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poś›rednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód był‚o możliwe do przewidzenia albo strona został‚a powiadomiona lub posiada wiedzę™ o możliwości ich wystą…pienia), wynikają…ce z wypeł‚nienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwoś›ci prowadzenia dział‚alnoś›ci. W żadnym przypadku Omnicore nie bę™dzie ponosić‡ odpowiedzialnoś›ci za szkody, których wartość‡ bę™dzie przewyższać‡ kwotę™ należną… firmie Omnicore z tytuł‚u ś›wiadczenia przedmiotowej usł‚ugi. Jeżeli zaistnieje konieczność‡ planowego, czasowego odłą…czenia dost™ępu do pewnych usług, Omnicore zobowiązuje się do poinformowania na stronie http://www.omnicore.pl/pokaz-komunikaty/ o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, lecz musi to być‡ z góry zaplanowane , na stronie nie pojawi się™ komunikat o wyłą…czeniu usług na czas krótszy niż 6 godzin. W szczególności Omnicore nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za:
 
- Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
- Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostę™pniania osobom trzecim informacji o koncie.
- Skutki wynikł‚e z wejś›cia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usł‚ug niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostę™pnienie hasł‚a lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, zł‚amanie hasła lub kodu przez osobę™ trzecią…).
- Skutki wynikłe z zaprzestania ś›wiadczenia usł‚ug.
- Sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają… z usł‚ugi, ani za jakiekolwiek wynikł‚e z tego skutki.
- Szkody powstał‚e w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.).
- Szkody powstał‚e w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
- Szkody powstał‚e w wyniku niezawinionego przez Omnicore braku cią…gł‚ości ś›wiadczenia usł‚ugi.
- Omnicore zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłą…czania systemu usług WWW w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłą…czeniem.
- Sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn.
- W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Omnicore ma prawo do rozwią…zania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania ś›wiadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysł‚uguje zwrot wniesionej opł‚aty.
 
 
§ 6. Prawa i obowią…zki Użytkownika
Użytkownik ma prawo do: korzystania z usł‚ugi w sposób opisany w regulaminie i rezygnacji z usł‚ugi po jej wygaś›nię™ciu z zachowaniem zawartego w umowie (o ile została zawarta) terminu wypowiedzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomoś›ci, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostę™pnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić‡ doskonał‚ego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub zł‚amaniem hasł‚a , a także dział‚aniem wirusów komputerowych. Użytkownik jest zobowią…zany do: Korzystania z usługi zgodnie z okreś›loną… w cenniku specyfikacją… wykorzystania konta zgodnie z obowią…zującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu) niepodejmowania prób zł‚amania hasł‚a innych użytkowników nie dział‚ania na szkodę™ innych użytkowników nie zakładania konta o nazwie nawiązują…cej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem nie umieszczania żadnych treści, których publikowanie, udostę™pnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowią…zującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiał‚ów zawierają…cych treś›ci pornograficzne, materiał‚ów propagują…cych piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniają…cych techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i dział‚aniu, materiałów nie umieszczania na serwerze plików, programów itp, które mogą zakł‚ócić‡ funkcjonowanie łą…czy, serwera lub witryn WWW innych użytkowników bieżą…cego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się™ z nimi dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usł‚ugi
 
§ 7. Kontakt
 
Korespondencja do Użytkownika
 
Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesył‚ane w postaci elektronicznej z Omnicore do Użytkownika bę™dą… kierowane na adres e-mail zadeklarowany podczas rejestracji w Omnicore. W przypadku, kiedy zadeklarowane są… dwa adresy, korespondencja kierowana bę™dzie na adres aktualnie zmieniony w panelu sterowania kontem. List wysł‚any przez Omnicore w sposób opisany powyżej uważa się™ za dorę™czony Użytkownikowi po upł‚ywie 7 dni od jego wysł‚ania. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej bę™dzie przesyłana przez Omnicore do użytkownika na adres pocztowy zadeklarowany przy zakupie usługi. Faktury w formie tradycyjnej wysył‚ane są… na specjalne życzenie Użytkownika.
 
Korespondencja do Omnicore
 
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania zwią…zane z systemem płatnych kont www, i innych usług Omnicore należy kierować‡ do Biura Obsługi Klienta na adres info@omnicore.pl Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować na adres info@omnicore.pl Omnicore ma obowiązek udzielić‡ odpowiedzi na zgł‚oszone reklamacje w terminie 30 dni od ich przesłania w formie elektronicznej na adres info@omnicore.pl. Omnicore zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą… udostępniane na stronie Omnicore. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają… zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W sprawach nie obję™tych regulaminem należy zgłosić się™ pod adres info@omnicore.pl
 
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 Listopada 2013r.
 
 
Warunki rejestracji domen
 
 
§ 1. Regulamin okreś›la warunki ś›wiadczenia usł‚ug przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.
 
DEFINICJE
 
§ 2. Okreś›lenia użyte w Regulaminie oznaczają…:
 
A. NASK - Naukową… i Akademicką… Sieć Komputerową… jednostkę™ badawczo-rozwojową… z siedzibą… w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsię™biorców Krajowego Rejestru Są…dowego pod numerem 0000012938.
B. Regulamin - niniejszy regulamin.
C. Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą… skł‚adać‡ się™ na nazwę™ domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania został‚y określone w witrynie internetowej NASK.
D. Domena .pl - jedną… z domen ogólnoś›wiatowego systemu domen, wpisaną… do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą… dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
E. Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współ‚pracy w zakresie Obsł‚ugi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdują…cej się w witrynie internetowej NASK.
F. Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy zł‚ożył‚ Ofertę™ bezpoś›rednio w NASK albo za poś›rednictwem Partnera.
G. Abonent - Oferenta, który zawarł‚ z NASK Umowę™.
H. Oferta - ofertę™ zawarcia Umowy okreś›lają…cą… Nazwę™ Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, okreą›lone w witrynie internetowej NASK.
I. Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z okreś›lonych przez Abonenta danych niezbę™dnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamię™ci urzą…dzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie nastę™puje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą… od użytkowników Internetu.
J. Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynnoś›ci wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują… w szczególnoś›ci zarzą…dzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostę™pnienie systemów przetwarzania tych danych.
K. Umowa - umowę pomię™dzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsł‚ugę™ Administracyjną… i Techniczną…. Umowa zawarta za poś›rednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast ś›wiadczenia NASK dotyczą…ce Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.
L. Cennik - zestawienie opł‚at za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.
M. Zmiana Abonenta - przeniesienie cał‚oś›ci przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowią…zków na podstawie Umowy, na osobę™ trzecią….
N. Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Są…dem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem dział‚ań„ zmierzających do ochrony jej praw, które mogł‚y zostać‡ naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.
O. Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.
P. Sąd Polubowny - jeden ze stał‚ych są…dów polubownych dział‚ają…cych przy instytucjach, które ł‚ączą… z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.
 
ZAWARCIE UMOWY
 
§ 3. Umowa pomię™dzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyję™cia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę™ składaną bezpoś›rednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową… NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta skł‚adana za poś›rednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej został‚a zł‚ożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomię™dzy NASK a Partnerem w odrę™bnym porozumieniu.
§ 4. Przez zł‚ożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są… prawidł‚owe, a zł‚ożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać‡ dodatkowych dokumentów, dotyczą…cych danych wskazanych w treś›ci Oferty.
§ 5. NASK nie dokonuje badania czy zawierają…c lub wykonując Umowę™ Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą… Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.
§ 6. NASK może odmówić‡ przyję™cia Oferty w szczególnoś›ci, gdy:
 
A. Oferent nie spełnił‚ warunków technicznych okreś›lonych w witrynie internetowej NASK,
B. NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która został‚a wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję™ w rozumieniu odrę™bnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,
C. oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowoś›ci w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest wś‚aś›ciwa jednostka samorzą…du terytorialnego albo Skarb Pań„stwa reprezentowany przez wł‚aściwy organ administracji ; Oferta dotyczą…ca Nazwy Domeny odpowiadają…cej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowoś›ci w Domenie .pl może być zł‚ożona tylko bezpoś›rednio w NASK,
D. w przypadku Oferty skł‚adanej bezpośrednio w NASK, treść‡ Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę™ internetową… NASK,
E. w przypadku Oferty skł‚adanej bezpośrednio w NASK, nie dorę™czono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę™ internetową… NASK,
F. w przypadku Oferty skł‚adanej bezpoś›rednio w NASK, Oferent trzykrotnie zł‚ożył‚ przez witrynę™ internetową… NASK Ofertę™ dotyczą…cą… tej samej Nazwy Domeny, bez dorę™czenia jej wersji pisemnej,
G. nie usunię™to błę™dów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,
H. nie dorę™czono dodatkowych dokumentów, dotyczą…cych danych wskazanych w treś›ci Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.
 
WYKONYWANIE UMOWY
 
§ 7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz ś›wiadczy na rzecz Abonenta Obsł‚ugę™ Administracyjną… i Techniczną…. W przypadku zł‚ożenia Oferty za poś›rednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żą…dania świadczenia Obsł‚ugi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.
§ 8. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dosępnej poprzez witrynę internetową… NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Abonent uiszcza opłaty za ś›wiadczoną… przez NASK Obsługę™ Administracyjną… i Techniczną…, w wysokości okreś›lonej w Cenniku, chyba, że Obsł‚uga Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowią…zek wnoszenia opł‚at obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną… kwotę opłaty.
§ 10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opł‚aty, ponowne zawarcie Umowy dotyczą…cej tej samej Nazwy Domeny bę™dzie możliwe po uiszczeniu zaległej opł‚aty wraz z odsetkami oraz zł‚ożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.
§ 11. Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę™ posługując się™ danymi dotychczasowymi.
 
WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM
 
§ 12. Abonent może wyrazić‡ zgodę™ na wykonywanie Obsł‚ugi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynnoś›ci dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą… skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażają…c zgodę™, o której mowa w zdaniu poprzedzają…cym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność‡ wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera zwią…zane z Nazwą… Domeny, której dotyczy Umowa.
§ 13. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać‡ innego, który uzyskał‚ zgodę™, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć‡ przedmiot Umowy o ś›wiadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpoś›rednio na rzecz Abonenta.
§ 14. Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współ‚pracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił‚ zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent skł‚ada, w formie i terminie okreś›lonych przez NASK, oś›wiadczenie, co do dalszego obowią…zywania Umowy. Niezł‚ożenie oś›wiadczenia w formie lub terminie okreś›lonych przez NASK, powoduje rozwią…zanie Umowy z upł‚ywem tego terminu.
§ 15. NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
§ 16. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, bę™dą…ce nastę™pstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się™ do trzykrotnej wartości opł‚aty rocznej za świadczoną… przez NASK Obsł‚ugę Administracyjną i Techniczną…, okreś›lonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialnoś›ci nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyś›lnej, a także w innych przypadkach okreś›lonych przez bezwzględnie obowią…zują…ce przepisy prawa.
 
ZMIANY
 
§ 17. Zmiana Abonenta może nastą…pić‡ zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okolicznoś›ci, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.
§ 18. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po dorę™czeniu NASK oś›wiadczeń„ Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowią…zki, zł‚ożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostę™pnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za poś›rednictwem Partnera.
§ 19. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakoń„czenia, nie dł‚użej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może został‡ przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę™ trzecią…, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakoń„czony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpł‚ywa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowią…zywania Umowy.
§ 20. Zmiana Delegacji zostaje dokonana po dorę™czeniu NASK oś›wiadczenia zł‚ożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostę™pnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent dział‚a przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za poś›rednictwem Partnera.
§ 21. Punkty 3 do 6 stosuje się™ odpowiednio, z wyłączeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.
 
SPORY
 
§ 22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Są…du Polubownego przeciwko Abonentowi z żą…daniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył‚ prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.
§ 23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upł‚ywie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakoń„czenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed koń„cem trzech miesię™cy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Są…d Polubowny o dorę™czeniu temu Są…dowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie nastę™puje.
§ 24. Prawomocne orzeczenie są…du polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzają…ce naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę™ do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 
OBOWIĄZYWANIE
 
§ 25. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać‡ wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać‡ dokonane na piś›mie.
§ 26. NASK może wypowiedzieć‡ Umowę™ z zachowaniem trzymiesię™cznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.
§ 27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę™ bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
 
A. nieuiszczenia opł‚aty okreś›lonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić‡ wstrzymanie jej Utrzymywania;
B. naruszenia przez Abonenta postanowień„ Regulaminu.
 
§ 28. Rozwią…zanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą… do zwrotu w cz궛ci lub w cał‚oś›ci opłat okreś›lonych w Cenniku.
 
INNE POSTANOWIENIA
 
§ 29. Skutki zł‚ożenia nieprawdziwych oś›wiadczeń„, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obcią…żają… Oferenta i Abonenta.
§ 30. W sprawach dotyczł…cych Oferty lub Umowy NASK może kontaktować‡ się™ korzystają…c z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję™ wysł‚aną… na taki adres uznaje się™ za doręczoną…. Korespondencja Abonenta może być‡ przesł‚ana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oś›wiadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądaź dorę™czenia dokumentu w oryginale.
§ 31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowią…zują…cych przepisów prawa.
§ 32. Regulamin stanowi część‡ Umowy, przy czym w przypadku niezgodnoś›ci pomię™dzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają… postanowienia Umowy.
§ 33. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować‡ Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpł‚ywa na zmianę™ wysokości opł‚at należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesią…c. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć‡ w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opł‚at oraz rozszerzenia możliwoś›ci samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynnoś›ci zwią…zanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.
§ 34. Regulamin obowią…zuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był‚ zwią…zany Umową…, Regulamin wchodzi w życie z chwilą… bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się™ najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć‡ formę pisemną.
§ 35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową… mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowią…zań„ wynikają…cych z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibą poza terytorium Polski, a NASK bę™dą… rozstrzygane przez są…dy powszechne wł‚aś›ciwe dla siedziby NASK.
 
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 Marca 2016r.