facebook box

Sprawdź dostępność domeny

.pl 19zł

.eu 14zł

.org.pl 18zł

.biz.pl 18zł

.com.pl 18zł

Warunki świadczenia usług przez ICCFrog.com pod marką Omnicore:


§ 1. Warunki początkowe
Użytkownik oświadcza, że:
- Podane dane bilingowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Omnicore do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Dane podane przez Użytkownika bądź nazwa wykupionej usługi nie mogą naruszać w żaden sposób obowiązującego prawa lub dóbr osób trzecich.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Omnicore w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą się niezbędne do właściwej realizacji usługi.
- Wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Omnicore, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012r. Poz.1342 i 1448)." Omnicore przesyła fakturę na adres e-mail Użytkownika. Uzytkownik ma możliwość i obowiązek aktualizowania w profilu adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Uzytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w Panelu Użytkownika lub poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia w formie pisemnej.
Użytkownik ma prawo do:
- Wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Istnieje także, możliwość zapisania wszystkich danych Użytkownika do pliku XML w celu ich swobodnego przepływu pomiędzy
usługodawcami.
- Trwałego usunięcia wszelkich danych zebranych na jego temat przez Omnicore w raz z zarejestrowanym kontem.
Omnicore może poprosić o:
- Dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika po wcześniejszym zamazaniu danych nie wymaganych do poprawnego świadczenia usług (nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu, a w szczególności wizerunek).
Omnicore oświadcza, że:
- Wszystkie informacje, wymieniane pomiędzy systemem Omnicore, a Użytkownikiem są szyfrowane i zabezpieczone właściwym certyfikatem zweryfikowanym przez centrum certyfikacji (CA). Wszystkie dane, a w szczególności osobowe lub wrażliwe, są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, bez dostępu z sieci zewnętrznych poza siecią prywatną Omnicore.
- Usługi świadczone pod marką Omnicore realizowane, są przez firmę ICCFrog.com, Concept Tower, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 9223005134, Regon: 061103913 będącą właścicielem Omnicore.pl.
 
§ 2. Uruchomienie usługi:
Uruchomienie usługi odbywa się w trybie natychmiastowym w przypadku zakupu serwerów WWW, Reseller, VPS oraz kont E-mail i dysku Omnidrive, czas rejestracji domeny lub certyfikatu trwa do 24 godzin i może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Omnicore. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 
§ 3. Rejestracja domen
- Usługa rejestracji domeny wykonywana jest przez Omnicore na podstawie Umowy zawartej z Consulting Service Sp. z o.o.
- Omnicore świadczy Usługi rejestracji domeny po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty abonamentowej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji domeny przez Omnicore z tytułu której Użytkownik nie wniósł opłaty abonamentowej, Omnicore jest uprawniony do dokonania zmiany delegacji nieopłaconej domeny i zablokowania możliwości dokonywania zmiany delegacji domeny przez Użytkownika - do czasu wniesienia stosownej opłaty.
- Omnicore oświadcza, że na mocy odrębnych porozumień jest zobowiązany do wydawania kodów Authinfo na każde żądanie właściciela domeny (Abonenta). Klienci świadczący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury Omnicore są zobowiązani do nie utrudniania w jakikolwiek sposób swoim klientom będącym właścicielami domen (Abonentom) uzyskiwania kodów Authinfo.
- Abonent ma prawo dokonania w każdym czasie zmiany Użytkownika reprezentującego Abonenta przed Operatorem. W celu dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Abonent przesyła wniosek do Omnicore, który jest realizowany w czasie 2 dni roboczych.
 
§ 4. Rejestracja certyfikatów
- Usługa rejestracji certyfikatów wykonywana jest przez Omnicore na podstawie Umowy zawartej z Consulting Service Sp. z o.o.
- Omnicore świadczy Usługi rejestracji certyfikatów po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty abonamentowej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji certyfikatu przez Omnicore z tytułu której Użytkownik nie wniósł opłaty abonamentowej, Omnicore jest uprawniony do zablokowania możliwości korzystania z certyfikatu przez Użytkownika - do czasu wniesienia stosownej opłaty.
- W celu prawidłowej realizacji Usługi „Certyfikaty SSL” podmiot składający zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji danych Abonenta określonych wymaganiami danej organizacji certyfikującej, weryfikacji praw Abonenta do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych, w tym do posiadania dostępu do skrzynki e-mail znajdującej się w domenie, dla której jest wydawany certyfikat. Wymagane jest posiadanie konta w domenie o nazwie jednej z wymienionych: webmaster, admin, administrator, hostmaster, postmaster oraz do podanie Usługodawcy kodu CSR, który będzie przekazany do organizacji certyfikującej.
- Abonent zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi przez organizację certyfikującą na właściwy adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
- Omnicore nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania certyfikatu wynikającą z podania nieprawidłowych danych w procesie składania zamówienia, nie dostarczenia wymaganych przez organizację certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania procedur wydawania certyfikatu przyjętych przez organizację certyfikującą lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
- W każdym innym przypadku niż wymienione w pkt. IV, ppkt. 4,5,6 odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez podmiot wnioskujący.
 
§ 5. Opłacenie usługi
W momencie otrzymania na rachunek bankowy od Użytkownika całej wpłaty za zakupioną usługę Omnicore uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w ofercie okres i usługa bez będnej zwłoki po otrzymaniu potwierdzenia opłaty przechodzi do realizacji. Czas trwania usługi odliczany jest od momentu uruchomienia usługi. Opłaty za usługę należy wpłacać na rachunek bankowy podany w dziale "Płatności" w tytule przelewu należy wpisać swój login łamane na Omnicore(na przykład test/Omnicore). Transakcje kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Przelewy24.pl, płatności SMS świadoczone są za pośrednictwem firmy CTM Mobiltek. Usługa będzie świadczona Użytkownikowi przez cały okres, za jaki zgodnie z ofertą wniesiona została opłata. Środki wpłacone dowolnym z trzech powyższych sposobów zamieniane, są na wirtualne punkty w portfelu Użytkownika, które można wymienić na dowolne inne usługi świadczone przez Omnicore.
 
§ 6. Przedłużanie czasu trwania usługi
W czasie 7 dni przed upływem czasu trwania usługi Omnicore prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy. Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z ofertą może przedłużyć czas trwania usługi. Można tego dokonać wpłacając należność do portfela wirtualnego, a następnie przedłużyć zamówienie poprzez zautomatyzowany system. Omnicore zobowiązuje się do zasilenia portfela wirtualnego w ciągu 2 dni roboczych od wpływu należności na rachunek bankowy. Wpłaty należy tytułować loginem Użytkownika łamanym na Hosting(na przykład test/Hosting). Jeżeli wpłata nie dotrze na konto bankowe przed upływem wygaśnięcia usługi nastąpi jej wyłączenie. Użytkownik będący klientem biznesowym, pobierający z Omnicore faktury VAT zobowiązany jest do wypowiedzenia umowy z miesięcznym wyprzedzeniem chyba, że umowa terminowa zawarta z Omnicore mówi inaczej. Zobowiązanie to dotyczy serwerów WWW, Reseller oraz VPS nie dotyczy domen internetowych, certyfikatów, kont e-mail i dysków Omnidrive. Za nabycie lub przedłużenie usługi o jeden miesąc rozumie się umownie 30 dni, analogicznie do tego usługa zakupiona na kilka miesięcy to iloczyn wartości 30. W przypadku wyłączenia usługi z powodu braku uiszczenia opłaty w terminie Omnicore zastrzega sobie prawo do ponownego uruchomienia serwera w czasie do 12 godzin roboczych.
 
§ 7. Zaprzestanie świadczenia usługi
Omnicore zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc do definitywnego skasowania konta i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy i miejsca:
- Użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu.
- Użytkownik podał niepoprawne dane bilingowe (w szczególności dane osoby trzeciej).
- Gdy na koncie Użytkownika znajdują się materiały łamiące Prawo Polskie, obraźliwe, poniżające i sprzeczne z netykietą internauty.
 
Omnicore zaprzestanie świadczenia usługi, gdy:
- Użytkownik zrezygnuje z usługi.
- Użytkownik doprowadzi do awarii usług na serwerze lub uniemożliwi sprawne świadczenie usług innym Użytkownikom.
- Gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Omnicore.
- Użytkownik nie dokona wpłaty w terminie ustalonym w regulaminie.
 
§ 8. Postanowienia Omnicore
Omnicore dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Omnicore nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Omnicore nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Omnicore z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Omnicore zobowiązuje się do poinformowania w wiadomości e-mail o tym swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, lecz musi to być z góry zaplanowane. W szczególności Omnicore nie ponosi odpowiedzialności za:
- Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
- Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie.
- Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią).
- Skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług.
- Sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
- Szkody powstałe w wyniku kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.).
- Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
- Szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Omnicore braku ciągłości świadczenia usługi.
- Omnicore zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania systemu usług w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem.
- Sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn.
- W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Omnicore ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 
§ 9. Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik ma prawo do: korzystania z usługi w sposób opisany w regulaminie i rezygnacji z usługi po jej wygaśnięciu z zachowaniem zawartego w umowie (o ile została zawarta) terminu wypowiedzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła , a także działaniem wirusów komputerowych. Użytkownik jest zobowiązany do: Korzystania z usługi zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety Użytkowników Internetu) niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników nie działania na szkodę innych Użytkowników nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem nie umieszczania żadnych treści, których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów nie umieszczania na serwerze plików, programów itp, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn WWW innych Użytkowników bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usługi.
 
§ 10. Polityka plików cookie
- Pliki cookies oznaczają pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzeń Użytkowników. Pomagają one m.in. wyświetlać strony internetowe zgodnie z indywidualnymi preferencjami, pomagają w dynamicznym procesie generowania zamówień. Zawierają one najczęściej adres strony internetowej, okres życia pliku oraz unikatowy identyfikator.
- Omnicore ogranicza zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie – do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
- Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach personalnej identyfikacji Użytkownika, jedynie do poznania jego preferencji.
- Dane szyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym ani nie zawierają informacji potencjalnie niebezpiecznych.
- Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji tak, aby zablokować akceptowanie tych plików lub aby przeglądarka każdorazowo pytała o ich dopuszczenie. Konfiguracja możliwa jest w opcjach/ustawieniach przeglądarki. Ograniczenia dotyczące cookies mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.
 
§ 11. Cel i podstawa przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
-W celu zawarcia umowy oraz jej wykonania – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
-W celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celu oferowania Użytkownikowi przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Uczelni czy podmiotów współpracujących z Uczelnią), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celu kontaktowania się z Tobą bezpośrednio w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (za Twoją zgodą), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
-W celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO).
-W celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie wiążących nas przepisów prawa m.in. jako podatnika, czy płatnika).
-W celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa).
 
§ 12. Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane
Dane, które Użytkownik podał w formularzach rejestracyjnych serwisu Omnicore i są to: imię; nazwisko; seria i numer dowodu osobistego; seria i numer legitymacji studenckiej; numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; nazwa banku; adres zamieszkania; adres działalności gospodarczej. adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały; adresy poczty elektronicznej; numer telefonu; login; hasło; nr. rachunku bankowego.
 
§ 13. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne ale dane oznaczone jako obligatoryjne w odpowiednich formularzach rejestracyjnych są niezbędne dla możliwości zawarcia czy wykonania przedmiotowej umowy. Brak ich podania uniemożliwia zatem zawarcie i/lub wykonanie tej umowy.
 
§ 14. Odbiorcy danych
Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
-Podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe.
-Niezależni odbiorcy tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą ofertę.
-ZUS, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, organy administracji publicznej, skarbowej itp.
 
§ 15. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 
§ 16. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
-Do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
-Do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe.
-W celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.
-W celach marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu (dot. także sytuacji zgłoszenia sprzeciwu w trakcie trwania umowy).

§ 17. Odstąpienie od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 
§ 18. Postępowanie reklamacyjne
- Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik przesyła reklamację na adres Omnicore.
- Reklamacja powinna zawierać: 
a) oznaczenie Użytkownika umożliwiające jego identyfikację,
b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem powodu jej wniesienia,
c) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Użytkownika.
- Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 19. Kontakt
Korespondencja do Użytkownika:
Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Omnicore do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany podczas rejestracji w Omnicore. W przypadku, kiedy zadeklarowane są dwa adresy, korespondencja kierowana będzie na adres aktualnie zmieniony w panelu sterowania kontem. List wysłany przez Omnicore w sposób opisany powyżej uważa się za doręczony Użytkownikowi po upływie 7 dni od jego wysłania. -Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Omnicore do Użytkownika na adres pocztowy zadeklarowany przy zakupie usługi. Faktury w formie tradycyjnej wysyłane są na specjalne życzenie Użytkownika.
 
Korespondencja do Omnicore:
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem płatnych kont i innych usług Omnicore należy kierować do Biura Obsługi Użytkownika na adres info@omnicore.pl Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować na adres info@omnicore.pl Omnicore ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 30 dni od ich przesłania w formie elektronicznej na adres info@omnicore.pl.
 
§ 20. Postanowienia końcowe
- Omnicore zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Omnicore. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018r.
 
§ 21. Obowiązujące akty prawne
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021441204)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000)
- Regulacja (EU) numer 2016/679 RODO (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL)