facebook box

Sprawdź dostępność domeny

.pl 19zł

.eu 14zł

.org.pl 18zł

.biz.pl 18zł

.com.pl 18zł

Za proces wydawania kodów AuthInfo dla domen odpowiada HRD (Hurtowa Rejestracja Domen) w imieniu, której Omnicore rejestruje domeny.

 

HRD wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”, przesłanego przez Abonenta listownie na adres siedziby HRD. Formularz „Wniosku o wydanie kodu Authinfo” dostępny jest na stronie internetowej poniżej.
 
Poprawnie wypełniony formularz musi:
1. Zawierać poprawne dane Abonenta;
2. Zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę(y) umocowaną(e) do jego reprezentowania;
3. w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
4. zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta, których lista znajduje się na „Wniosku o wydanie kodu Authinfo”;
5. zawierać unikalny numer Partnera obsługującego Abonenta.
 
HRD wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza,według kolejności przyjmowanych zgłoszeń. HRD zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.
 
HRD zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi „Wniosku o wydanie kodów Authinfo”.
 

Tutaj pobierz wniosek o wydanie kodu AuthInfo.

 

Niezbędne informacje:

1. Jako numer CSP we wniosku należy wpisać: 4767
2. Jako numer CSA we wniosku należy wpisać, swój numer konta domenowego, który widoczny jest po zalogowaniu na stronie: Twoje Domeny
3. Wniosek wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku należy wysłać na adres: Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J.Iwanowa – Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa.